Vaaliteemani

Sielultani olen pohjoisen puolenpitäjä – olen juurtunut tähän kotiseutuun. Siksi teen vahvasti töitä niiden asioiden puolesta, joiden ajattelen olevan kestävän tulevaisuuden kannalta kaikista keskeisimpiä. Politiikassa pikavoitot karisevat nopeasti – ainoastaan pitkäjänteinen ja kärsivällinen työ kantaa. Maailma on sellainen, millaiseksi me sen rakennamme. Nämä asiat tapahtuvat meille, täällä. Toivoa tuovaa on, että me voimme myös vaikuttaa niihin.

Näitä asioita puolustan:

Tarvitsemme sivistystä

Sivistynyt valtio pitää huolen jokaisesta, maailmaa mullistavienkin kriisien keskellä.

Koulutuksen avulla luomme mahdollisuuksia kehitykseen ja maan kestävään kasvuun. Suomalainen koulutus on maailmalla arvostettua ja korkealaatuista. Samalla oppimistuloksemme ovat heikentyneet viime vuosina: tähän on saatava korjausliike. Jos esimerkiksi lukutaito jää heikoksi, epätosien faktojen erottaminen tosiasioista vaikeutuu merkittävästi. On lapsen ja nuoren etu, että hän saa koulutuksen polulta hyvät eväät elämään.

Oppiminen on myös elämänpituinen matka: emme saa väheksyä sydämen sivistystä, joka kantaa ylisukupolvisesti. Sydämen sivistystä on oppia ihmisyystaitoja, kuten avarakatseisuutta ja ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Viisaus näistä ei kasva vain ja ainoastaan koulukirjoissa, vaan myös kohtaamisissa sekä toisissa ihmisissä, vertaisissamme. 

Jokaisella tulee olla edellytyksiä sivistää itseään vähäisin tai kohtuullisin kustannuksin esimerkiksi harrastusten, ja vapaan sivistystyön keskuudessa. Jokaisena päivänä avautuu uusi mahdollisuus oppia.

Meillä on vastuu

Ympäristön kestävä käyttö on niin sosiaalinen, taloudellinen kuin oikeudenmukaisuudenkin kysymys.

Jos ympäristön kannalta parempi vaihtoehto olisi aina edullisempi, uskon, että varmasti jokainen ihminen valitsisi sen. Esimerkiksi töihin, kauppaan, kouluun ja palveluiden äärelle on jokaisen päästävä. 

Siksi onkin kehittävämpää pohtia sitä, kuinka luomme esimerkiksi metsien, innovaatioiden ja kehityksen kautta mahdollisuuksia myös taloudellisesti hyötyä ympäristöystävällisyydestä. Kestävän kulkemisen mahdollistaminen pohjoisessa edellyttää yhä enemmän biopolttoaineiden kehitystä sekä ratahankkeiden edistämistä.

Maapallomme kantokyky on rajallinen. Pitkäjänteisillä kiertotalouden ratkaisuilla voidaan parhaimmillaan ratkaista ilmastokriisi. Suurin haasteemme on, että pelkkä ekologinen kestävyys ei riitä, jos elämä on muuten kurjaa. On oikeudenmukaista, että kehitys on myös sosiaalisesti ja taloudellisesti reilua, sekä kestävää. 

Hyvän, tyytyväisyyttä tuovan elämän täytyy olla mahdollista jokaiselle maapallon resurssien rajoissa. Jos mikään maa ei ole valmis esimerkiksi vähentämään materiaalista kulutusta, mikään maa ei sitä tee. 

Vastuumme on huolehtia luonnosta niin, että seuraavatkin sukupolvet saavat siitä nauttia. Haluan, että myös meistä seuraavat saavat nauttia pakkaslumen narskunnasta kenkien alla ja sukellella puhtaissa vesistöissä. 

Näiden ongelmien ratkaisumalleista voi tulla tulevaisuuden, sukupolvirajat ylittävä, toivonluoja, jos ja kun me niin haluamme.

Tasa-arvo hyödyttää jokaista

Tasa-arvo toteutuu monella tapaa maassamme, mutta ryhtiliikkeelle on silti sijaa. Meillä ei ole varaa siihen, että ihmiset ja alueet eriytyvät toisistaan. Tulevaisuusvisio tämän maan osalta ei voi olla se, että kuplaannumme ja käännymme sisäänpäin. Tasa-arvoisessa Suomessa jokaiselle luodaan mahdollisuuksia parempaan huomiseen – yksikään ihminen ei saa jäädä ulkopuolelle.

Alueellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta on kehitettävä. Koko Suomen asuttaminen ja kehittäminen ovat osa suomalaista huoltovarmuutta. Alueellista tasa-arvoa kehitetään parhaiten mahdollistamalla sujuvampi monipaikkainen elämä, luomalla kannustimia muuttaa myös Itä- ja Pohjois-Suomeen, luomalla etätyömahdollisuuksia ja panostamalla harvaan asuttujen alueiden saavutettavuuteen.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yhteiskuntamme keskeinen arvo. Haluan olla vahvistamassa sitä todeksi sanoin ja teoin joka päivä. Sukupuolia lokeroivat asenteet on murrettava.

19